امروز:
درباره ما
سهامداران شرکت ، قریب به اتفاق تولیدکنندگان و فعالین بخش کشاورزی و صنایع مرتبط در استان می باشند که در قالب تشکل های فراگیر به عضویت شرکت در آمده اند. در حال حاضر 49 درصد سهام شرکت مربوط به دولت و 51 درصد آن متعلق به شرکت ها و تعاونی ها و اتحادیه های تولیدی استان می باشد.