امروز:اعضای بازرس

تصویرنام و نام خانوادگیسمتنام تشکلدرصد سهامتماسمعرفی 
ناصح بهداد شرکت تعاونی کارخانجات دام طیور آبزیان اراز نهاده خسروشهر - جاده آذر شهر500متر مانده به پلیس راه خسروشهر کارخانه دام و طیور حقیقی نیکوش کدپستی