امروز:


تشکیل سه صندوق زنان روستایی در استان آذربایجان شرقی

سه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان های تبریز، شبستر و عجب شیر در استان آذربایجان شرقی با حضور مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مدیران جهاد کشاورزی و مسئولان این استان در روز 26 اردیبهشت ماه 1397 تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان های عجب شیر، شبستر و تبریز در استان آذربایجان شرقی با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، بشير جعفري، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی، معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، رقیه زرگری، مشاور رئیس سازمان و کارشناس مسئول امورزنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های تبریز، شبستر و عجب شیر امروز 26 اردیبهشت ماه 1397 تشکیل شد. صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری شهرستان تبریز با 266 سهام‌دار و سرمایه دو میلیارد و 66 میلیون و 880 هزار ریال، صندوق شهرستان شبستر با 224 سهام‌دار و سرمایه سه میلیارد و 531 میلیون و 890 هزار ریال و صندوق عجب‌شیر با 247 سهام‌دار و سرمایه اولیه سه میلیارد و 128 میلیون و 250 هزار ریال تشکیل شد.